วิทยากรหัวข้อ “ไขข้อข้องใจ PDPA กับงานรังสีเทคนิค” ในการประชุมวิชาการครั้งที่ 30 สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

วิทยากร และ กรรมการจัดงาน.

การประชุมวิชาการครั้งที่ 30 สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม พ.ศ.2565
ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร

ห้องประชุม 1 วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 9:15-10:00
ไขข้อข้องใจ PDPA กับงานรังสีเทคนิค
รศ.ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์

Download file