RT Consortium

การประชุมสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตสาขารังสีเทคนิค (RT Consortium) ได้มีการจัดงานเป็นประจำทุกปี โดยผลัดเปลี่ยนกันหมุนวียนกันเป็นเจ้าภาพ นับแต่ปี พ.ศ.2550 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดงานในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขารังสีเทคนิค ของสถาบันผู้ผลิตฯ ให้มีทิศทางสอดคล้องกัน โดยยึกหลักสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพของบัณฑิตรังสีเทคนิคที่พึงมี นอกจากนี้ยังมีจุดประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ ให้มีความสอดคล้องกับเทคโนโลยีทางด้านรังสีวิทยาและความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพให้เข้มแข็ง สามารถรองรับคุณภาพของงานบริการ สาธารณสุขของประเทศ ทั้งนี้ประวัติโดยสังเขปของการจัดโครงการตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันสรุปได้ดังนี้

Time Line

ครั้งที่ 22 พ.ศ. 2568
ยังไม่ประกาศ

ยังไม่ประกาศ

ครั้งที่ 21 พ.ศ. 2567
25-26 ก.ค. 2567

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการสัมมนาสถาบันผู้ผลิตบัณฑิต สาขารังสีเทคนิคประเทศไทย ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2567 สถานที่ ห้องประชุมสิริคุณากร อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566
24-25 ก.ค. 66

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โครงการสัมมนาสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตสาขารังสีเทคนิค ครั้งที่ 20 “ มาตรฐานข้อสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ และเกณฑ์การประเมินเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษา”
ระหว่างวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 – 2 ชั้น 6 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม

ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565
7-8 ก.ค. 2565

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การออกแบบหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ความคืบหน้าการจัดตั้งสภาวิชาชีพรังสี เทคนิค การดำเนินการของคณะกรรมการวิชาชีพฯ  (ดาวน์โหลด เอกสารสรุปผลการสัมมนาฯ)

2564

ไม่มีการจัดงานเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด 19

ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2563
4-5 พ.ย.2563

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ปรับปรุง เนื้อหา มคอ. 1 พัฒนาสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการของหลักสูตร อ่านต่อ

ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2562
6-7 มิ.ย.2562

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ แนวทางการพัฒนาเป็นสภาวิชาชีพรังสีเทคนิค การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของ สถาบันผู้ผลิตในการส่งนักศึกษาเพื่อไปฝึกปฏิบัติงานในต่างประเทศ

ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2561
31 พ.ค.-1 มิ.ย. 2561

มหาวิทยาลัยรังสิต

สถานที่และการจัดสรรช่วงเวลาฝึกปฏิบัติงาน

ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2560
8-9 มิ.ย.2560

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การประเมินผลการเรียนแบบ OBE, ผู้ผลิตพบผู้บริโภค, มาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิคในกลุ่ม ประเทศ AEC ,เกณฑ์การประเมิน สถาบันผู้ผลิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา/หลังปริญญาตรี

ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2559
30 มี.ค.-1 เม.ย. 2559

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เนื้อหารายวิชาที่ใชสอบใบประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค

ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2558
11-13 ก.พ.2558

มหาวิทยาลัยนเรศวร

21st Century Radiological Technology Education

ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2557
14-16 พ.ค. 2557

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนวทางการปรับปรุงคลังข้อสอบและพัฒนาวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค

ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2556
2556

มหาวิทยาลัยมหิดล

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค

ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2555
19-21 ก.ค. 2555

มหาวิทยาลัยนเรศวร

การจัดทำข้อสอบสาขารังสีเทคนิค การเตรียมพร้อมของสถาบัน

ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2554
10-11 ก.พ. 2554

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด มคอ.1  "แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ซึ่งประกาศเมื่อเดือนกรกฎาคม 2552 และทุกสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิค จะต้องนำ มคอ.ไปใช้เป็นหลักในการปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จเพื่อให้สามารถใช้ได้ทันในภาคต้นปีการศึกษา 2555" เครดิต รศ.มานัส มงคลสุข อ่านต่อ

ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2553
4-5 พ.ย. 2553

โรงเรียนรังสีเทคนิคสภากาชาดไทย

เนื้อหาขั้นต่ำทั้ง 3 สาขา และ Curriculum mapping ในแต่ละสาขา

ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2553
15-16 ก.ค. 2553

มหาวิทยาลัยมหิดล

“หลักสูตรรังสีเทคนิคตามกรอบมาตรฐาน TQF:HEd” กรอบเนื้อหา และหน่วยกิตในแต่ละ รายวิชา รวมทั้งความสอดคล้องของแต่ละ รายวิชากับสมรรถนะวิชาชีพ คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ Learning Outcome หรือมาตรฐานผลการเรียนรู้ ด้าน

ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2553
1-2 เม.ย. 2553

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การกำหนดมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิค คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ Learning outcome มาตรฐานผลการเรียนรู้ ด้าน

ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2552
ส.ค. 2552

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จัดทำคลังข้อสอบใบประกอบวิชาชีพฯ ในหมวดวิชาชีพ

ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2552
ส.ค. 2552

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดทำคลังข้อสอบใบประกอบวิชาชีพฯ ในหมวดทั่วไป

ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2552
25-26 มี.ค. 2552

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สัดส่วนเนื้อหาที่ใช้สอบเพื่อขอขึ้นทะเบียน

ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2551
17-18 ม.ค. 2551

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มาตรฐานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค – สมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพสำหรับผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค – Competency of practice ของบัณฑิต

ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2550
18-19 ม.ค. 2550

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอบเขตที่ต้องรู้ของวิชาชีพทั้ง 3 สาขาวิชา